Сховати зміст
Інформаційно-пошукова система "Український правопис"
Український правопис : ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ: Дієслово: Дієприкметник

§84
1 В українській мові вживаються дієприкметники: 1. активного стану: а). теперішнього часу на -чий (-а, -е) - зрідка
виконуючий, зростаючий, мобілізуючий, організуючий, перетворюючий, працюючий
б). минулого часу на -лий (-а, -е)
зжовклий, навислий, осілий, почорнілий.
2 2. пасивного стану минулого часу: а) на –ний, -а, -е( -аний, -яний, -ений, -єний, -ований, -йований, -ьований, -уваний, -юваний)
(зі)гнаний, (по)сіяний, (с)творений, (за)гоєний, (з)будований, (с)копійований, (с)формульований, намічуваний, виготовлюваний
б) на -тий (-а, -е)
закритий, митий, початий, ужитий
1.1 Дієприкметники на -тий утворюються від односкладових дієслівних основ на -я, -і, -у, -я (після шиплячого -а), -ер
бити — битий, гріти — грітий, взути — взутий, взяти — взятий, м'яти — м'ятий, жати — жатий, терти — тертий
1.2 Паралельні форми на -тий, -ний утворюються від дієслів із суфіксом -н- , (-ну-)
вернути — вернутий і вернений, замкнути — замкнутий і замкнений, кинути — кинутий і кинений, усунути — усунутий і усунений
1.3 Паралельні форми на -тий і -ний утворюються й від дієслів з основою інфінітива на -оло, -оро. Від дієслова молоти паралельні форми — молотий і мелений
колоти — колотий і колений, пороти — поротий і порений
1.4 Від інших дієслів утворюються дієприкметники на -ний
варити — варений; вертіти — верчений, вразити — вражений, громадити — громаджений, дарувати — дарований, копіювати —копійований, купити — куплений, малювати — мальований, писати —писаний, погасити — погашений
2 Дієприкметники від дієслів з основою інфінітива на приголосний, на -й, -і (-ї) перед -ний мають е (після голосних є)
запрягти — запряжений, виїздити — виїжджений, засидіти — засиджений, вигоїти — вигоєний
© 2006-2019 MOVA.info